Az állatvédelemhez Te is kellesz! 

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés
A Fogd a Mancsom Alapítvány, mint a https://fogdamancsom.hu/ (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője fontosnak tartja minden
internetes honlapot meglátogató nagykorú (18. életévüket betöltött) természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának
tiszteletben tartását és érvényre juttatását, amely Honlapon Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Kizárólag azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik a Honlapon a kapcsolat menüpont alatt felveszik
velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön bármikor költségmentesen jogosult visszavonni a

2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján. A visszavonás nem érinti ezen jog gyakorlását megelőzően
végzett adatkezelés jogszerűségét.

2. Ki az adatkezelő?
Neve: Fogd a Mancsom Alapítvány (továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: (levelezési címe): 2336 Dunavarsány, Bajai út 1.
Nyilvántartásiszáma: 13-01-0004283
Adószáma: 19327358-1-13
Statisztikai számjele: 19327358-9499-569-13
E-mail címe: doniz@fogdamancsom.hu; vivi@fogdamancsom.hu

3. Milyen jogalap alapján kerül sor az adatkezelésre?
Tájékoztatjuk, hogy a kapcsoltfelvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.
A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

4. Mi az adatkezelés célja?
Az adatkezelés célja, hogy Önnel felvegyük a kapcsolatot az Ön által küldött üzenet megválaszolása érdekében.

5. Mi az Adatkezelő által kezelt adatok köre?
A kapcsolatfelvétel érdekében kizárólag az alábbi adatok megadását kérjük:
– név;
– email cím.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy
különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon
meg velünk.

A kezelt személyes adatokat kizárólag az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel keretin belül feltett kérdés, hozzászólás
megválaszolásához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

7. Mi az adatkezelés időtartama?
A kapcsolatfelvétel célját, annak alapját szolgáló eset elintézését követően haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül töröljük az Ön
személyes adatait. A törlésről – személyes adatoktól mentesített – jegyzőkönyvet veszünk fel.

A megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy az általunk kezelt személyes adatokat
védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

8. Melyek az Adatkezelés alapvető elvei?
Az Adatkezelő kizárólag a 4. pontban meghatározott célokból kezeli az Ön 5. pontban meghatározott személyes adatait. Az
Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljainak megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a
célok elérésére alkalmas és addig kezeli az Ön személyes adatait, amíg a cél eléréséhez szükséges.

Az adatkezelés során az Adatkezelő biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges
– naprakészségét, valamint azt, hogy a személyes adatot csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig tároljuk.

9. Hol tároljuk az adatokat?
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait papír alapon és/vagy elektronikus módon a székhelyünkön (2336 Dunavarsány, Bajai út 1.)
tárolja.

10. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére?
Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

11. Milyen intézkedésekkel garantálja az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonságát?

11.1. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv; a GDPR és az adatkezelésre
vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Ön magánszférájának legmagasabb szintű védelmét.

11.2. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv; GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.

11.3. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11.4 Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika
mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

12. A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére?
Az Ön személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére.

13. Melyek az Ön jogai és miként érvényesíthetők?
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolja ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait az Adatkezelő 2.
pontban meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (amely jelen esetben az adatbázisban szereplő személyes adatain
alapuló személyes preferenciák, érdeklődési kör meghatározását, valamint ennek alapján direkt marketing küldését).
Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott
valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott
valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy azon adatkezelés esetében, amelynek jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amíg ezen érdek fennáll, az adatait
nem tudjuk törölni. Egyéb esetben a személyes adatai törlését 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján
gyakorolhatja.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a jogos érdek megszűnését követően haladéktalanul törli személyes adatait.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a
kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szüksége az Adatkezelőnek azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtötte azokat,
Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni
védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos
érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.
Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely
elérhetőségen keresztül.
A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban
meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatalra adatkezelésünk során nem kerül sor.

14. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa.
Az Adatkezelő a módosításról Önt a honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal
értesíti.

15. Melyek a jogellenes adatkezelés következményei? Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

15.1. Az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt
köteles megtéríteni.

15.2. Ha az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát is megsérti, Ön az Adatkezelőtől sérelemdíjat is követelhet.

15.3. Ha valamely jog gyakorlását az Adatkezelő megtagadja, vagy ha Ön nem elégedett a válaszunkkal, vagy Ön panasszal kíván élni,
akkor polgári bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; online ügyintézés
elérhetősége: https://naih.hu/online-ugyinditas), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat.